อรัญญา คงแสน

ผู้อำนวยการกอง

สุทธินี โชติพานิช

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ฉัตรรัตน์ พัฒนะเดชาวัสส์

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

กีเร๊าะ อาลี

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ว่าที่ร้อยโทภาวัต แตงผึ่งผาย

นักวิชาการศึกษา

รุสนี อาลี

เจ้าหน้าที่งานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นูรีซัน ยูโซะ

นักวิชาการศึกษา

โรสรินทร์ แมเราะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รอกีเย๊าะ ดาแม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ญาตาวี สุรวาท

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

สมศักดิ์ แก้วตานี

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นราทิพย์ ทัศนกูลกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นุรญีฮัน ยูโซ๊ะ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา


รายการดาวน์โหลด
 1วิธีการรับบัตรนักศึกษา833px PDF file icon.svg
2การลงทะเบียนทหารกองเกิน833px PDF file icon.svg
3การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร833px PDF file icon.svg
4การจองหอพัก833px PDF file icon.svg

 


# รายการดาวน์โหลด
  833px PDF file icon.svg

 

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

มีหน้าที่ส่งเสริมดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมของนักศึกษา
การให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาเป็นการส่งเสริมเติมเต็ม และสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์