พนารัตน์ วัชราทักษิณ

ผู้อำนวยการกอง

ธิติมา จันทอุไร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สุภาพิศ บุญภิรมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นลินี  อนรรฆพรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วรัญญา สามพุฒ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โชติรัตน์ ดำกระเด็น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นทีรัตน์ รัตนวิจิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นูรีมัน ดอเลาะ

นักวิชาการศึกษา

ธิดารัตน์ หมวกสกุล

นักวิชาการศึกษา

อาดินดา เจ๊ะมะยิ

นักวิชาการศึกษา

 - แบบฟอร์มเสนอโครงการ (โครงการเสนอของบประมาณของส่วนราชการ)ปรับปรุง 5 พฤศจิกายน 2563
 - แบบฟอร์มเสนอโครงการ (โครงการสำนักงานอธิการบดี)ปรับปรุง 5 พฤศจิกายน 2563
 - แบบฟอร์มประมาณการ
ปรับปรุง 5 พฤศจิกายน 2563
 - การกำหนดรหัสโครงการเเละรหัสคณะ/วิทยาลัย/สถาบันปรับปรุง 26 พฤศจิกายน 2562
 - แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติโครงการปรับปรุง 30 มีนาคม 2558
 - แบบฟอร์มสรุปโครงการ
ปรับปรุง 3 มกราคม 2563
 - เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ20 มีนาคม 2560
 - เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ20 มีนาคม 2560
 - เเบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม20 มีนาคม 2560
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่วางแผน กำหนดทิศทางในอนาคตของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System:MIS) ตลอดจนวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผล จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย