นฤมล ศรีสุวรรณ์

ผู้อำนวยการกอง

มะยูโซะ แวเย็ง

หัวหน้างานบุคคล

อริศรา เด่นสันติกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิภาดา ช้างขวัญยืน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รอฮานา สะแลมัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จรรธร โล่ห์สุริยะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภฑมน นราสมโภชกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กัลยาวรรณ ยูโซะ

บุคลากร

นูรียัฮ บินอาลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุขสิริ อุบลรัตน์

นิติกร

เซลีก้า นิมิตไมตรีกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สารีพะ มะโย๊ะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เพิ่มพล วัฑฒนายน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เรื่อง แบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป

กลุ่ม ก.

- แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผู้ทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)
-  
บันทึกปฏิบัติงานรายวัน
- 
แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
- 
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กลุ่ม ข.

- แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผู้พ้นทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)
- 
บันทึกปฏิบัติงานรายวัน
- แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
- สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เรื่อง แบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป

กลุ่ม ก.

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผู้ทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)
-  
บันทึกปฏิบัติงานรายวัน
แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กลุ่ม ข.

- แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผู้พ้นทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)
บันทึกปฏิบัติงานรายวัน
แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เอกสารสัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการตรวจสัญญาต่างๆ ของบุคลากร
ตัวอย่างการกรอกส้ัญญาจ้าง
สัญญาว่าจ้างลูกจ้าง ม.นราธิวาสฯ
สัญญาว่าจ้างลูกจ้างโครงการ ม.นราธิวาสฯ
สัญญาว่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี)
สัญญาว่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองปฏิบัติงาน 4 ปี)


หมวดการขอพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสอนและวิจัย

ขั้นตอนการขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
เเบบ กพว.-1 แบบบันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบ กพว.-2 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบ กพว.-3 แบบคำขอรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(กพอ.03)
แบบ กพว.-4 แบบคำขอรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(กพอ.04)
แบบ กพว.-5 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
แบบ กพว.-6 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสำหรับผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
แบบ กพว.-7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
- แบบ กพว.-8 แบบประเมินการสอน
แบบ กพว.-9 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน
แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอ
หนังสือแจ้งความประสงค์

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทพนักงาน พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 
การระบุสาขาวิชาในแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)

แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการโดย อาจารย์ / คณะกรรมการประเมิน (ดาวน์โหลด)

 

หมวดขออนุญาตเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการสำหรับ ผู้บริหาร / ผู้มาปฏิบัติราชการ / ผู้ปฏิบัติงานสังกัด สนอ.
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการสำหรับ คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน
แบบฟอร์มแจ้งการไปราชการสำหรับ ผู้บริหาร / ผู้มาปฏิบัติราชการ ณ สนอ.

หมวดขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ

เอกสารการลาศึกษาต่อ

* ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อภายในประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อในประเทศ
แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย 
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (รายบุคคล)
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อในประเทศ
-  เเบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
- เเบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ

* ลาศึกษาต่อต่างประเทศ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ขั้นตอนการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อต่างประเทศ (รายบุคคล)
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อต่างประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

 

หมวดการประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ปฎิบัติงาน สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร

อธิการบดี 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2550

รองอธิการบดี
ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดี พ.ศ. 2550

ผู้อำนวยการ / คณบดี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากร (สายสนับสนุน)

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน 
ปกและภาคผนวก
ไฟล์แฟ้มสะสมงาน

แบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินสายสอนและวิจัย
แบบประเมินสายสนับสนุน
แบบสรุปคะแนนลูกจ้างชั่วคราว
แบบสรุปการประเมินพนักงานสายสอนและวิจัย
แบบสรุปการประเมินพนันกงานสายสนับสนุน

แบบฟอร์มการลาต่างๆ

- แบบใบลาพักผ่อน
- แบบใบลาอุปสมบท
- แบบใบขอยกเลิกวันลา
- แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
- แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
- แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การว่าจ้าง ดูแลเรื่องค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร