กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ