Porn tube Free porn video Free porn Hot xxx
Porn tube Adult sex video Adult porn tube Free xxx tube
www.realpornfilms.com
http://duvpornxxx.com hotmomsteen.xyz xssn.net xvideosporn.club http://toutpornxxx.org http://eniporn.com
insexmovies.org http://romanporn.com nesaporns.xyz http://xxxmeri.com
http://pornominutes.net freeporntix.info hdpornmobile.biz sexmaxfree.xyz http://adultpornmovie.ws
girls sex xxx vedios
asa akira brutal sofa
swedish massage for casting china chladrn sexxx open

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช ๒๕๔๘ โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ๔ สถาบัน คือ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งยังคงทำหน้าที่จัดการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีอันเป็น พันธกิจเดิมของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และวิทยาลัยการอาชีพตากใบ และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ตอบสนองกับความต้องการของพื้นที่เพื่อการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ตามพันธกิจอื่น ๆ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น จากการเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปี 2548 จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงจากบริบทเดิมของสถาบันการศึกษาที่เข้ามาหลอมรวมสู่การทำงานในบทบาทหน้าที่ใหม่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้นำต้องหลอมรวมใจบุคลากร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็งและความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยให้เกิดการยอมรับ


การหลอมรวมใจบุคลากรที่มาจากต่างสถาบัน ต่างบริบท ต่างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อมาร่วมรวมใจเป็นชาวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ จะต้องเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ การปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา แต่ในระยะเริ่มต้นอาจจะไม่มีความชัดเจนในข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ประกอบกับสถานการณ์ในพื้นที่ที่ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ จึงต้องเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บุคลากรคงอยู่ในหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้วางแผนที่จะพัฒนาบุคลากร สนับสนุนส่งเสริม และเอื้ออำนวยให้บุคลากรได้พัฒนาวุฒิการศึกษา ส่งเสริมด้านงบประมาณในการทำงานวิจัย การจัดหาอาจารย์จากต่างประเทศพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรมีกำลังใจและพลังในการปฏิบัติงานต่อไป

การสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ มิได้หยุดเพียงแค่นี้ การได้ผลิตเยาวชนออกสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่เพื่อพัฒนากำลังคนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้การบริการวิชาการและวิชาชีพเป็นอีกพันธกิจที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอด โดยได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบสู่ชุมชน และได้ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาชีพให้กับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยจัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพให้กับชุมชนต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสและในจังหวัดใกล้เคียง

นอกจากการผลิตบัณฑิตให้เกิดคุณภาพ สร้างบุคลากรให้มีความสามารถแล้ว มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะต้องบริหารกิจการต่างๆ ให้มีคุณภาพเช่นกัน โดยได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้าง และระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เติบโตก้าวหน้าต่อไป

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดนราธิวาส นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่และประหยัดงบประมาณของประเทศในการสูญเสียดุลการค้าระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างเอกภาพและคมมั่นคงของชาติ ต้องการเชื่อมโยงการศึกษากับศาสนาเข้าสู่ชีวิตของประชาชนชาวมุสลิม ช่วยก่อให้เกิด ความรัก ความผูกพัน และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรมและประเทศชาตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและประชาชนชาวมุสลิม ให้เกิดความรัก ความสามัคคี ลดความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง รวมทั้งการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

Web Analytics