เอกสารและแบบฟอร์มกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)


ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เรื่อง แบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป

กลุ่ม ก.

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผู้ทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)
บันทึกปฏิบัติงานรายวัน
แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กลุ่ม ข.
แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ผู้พ้นทดลองปฏิบัติราชการ 1 ปี)
บันทึกปฏิบัติงานรายวัน
แผนการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ


ขั้นตอนการขอและพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
เเบบ กพว.-1 แบบบันทึกข้อความขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบ กพว.-2 แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แบบ กพว.-3 แบบคำขอรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(กพอ.03)
แบบ กพว.-4 แบบคำขอรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(กพอ.04)
แบบ กพว.-5 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
แบบ กพว.-6 แบบรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสำหรับผู้เสนอขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
แบบ กพว.-7 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
- แบบ กพว.-8 แบบประเมินการสอน
แบบ กพว.-9 แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน
แบบสรุปเอกสารที่นำเสนอ
หนังสือแจ้งความประสงค์

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการ พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทพนักงาน พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 
การระบุสาขาวิชาในแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการโดย อาจารย์ / คณะกรรมการประเมิน (ดาวน์โหลด)

เอกสารการลาศึกษาต่อ

* ลาศึกษาต่อภายในประเทศ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อภายในประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อในประเทศ
แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย 
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (รายบุคคล)
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อในประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อในประเทศ
- เเบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
- เเบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ

* ลาศึกษาต่อต่างประเทศ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ขั้นตอนการเกี่ยวกับลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครและสอบเข้าศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มขอตรวจสอบภาระผูกพันที่ยังค้างอยู่ต่อมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อต่างประเทศ (รายบุคคล)
แบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษาต่อต่างประเทศ (สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร

อธิการบดี 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2550

รองอธิการบดี
ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองอธิการบดี พ.ศ. 2550

ผู้อำนวยการ / คณบดี

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สายสนับสนุน
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานบุคลากร (สายสนับสนุน)

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงาน 
ปกและภาคผนวก
ไฟล์แฟ้มสะสมงาน

แบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินสายสอนและวิจัย
แบบประเมินสายสนับสนุน
แบบสรุปคะแนนลูกจ้างชั่วคราว
แบบสรุปการประเมินพนักงานสายสอนและวิจัย
แบบสรุปการประเมินพนันกงานสายสนับสนุน