ข่าวสารและกิจกรรม

การทำความร่วมมือกับต่างประเทศ

การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสําคัญในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ ต่อไป