อำนาจหน้าที่มหาวิทยาลัย

1

อำนาจหน้าที่รองอธิการ

3

อำนาจหน้าที่คณบดี

Pok AmnajKnabadee

อำนาจหน้าที่สภา

2

อำนาจหน้าที่สภาวิชาการ

4

อำนาจหน้าที่อธิการบดี

Aamnajnati 1

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการคณะ

5

คำสั่งมอบอำนาจอธิการบดี

OVONew

อำนาจหน้าที่สำนักงานอธิการบดี

6

อำนาจและหน้าที่

สิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับมอบหมายมาให้สั่งบุคคลอื่นปฏิบัติตามที่ตนต้องการได้ ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารระดับสูงจะมีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับต่อไปเมื่อมีการสั่งงานเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงาน ส่วนมากแล้วอำนาจหน้าที่จะต้องมีอำนาจในการสั่งการและการตัดสินใจควบคู่กันไปด้วย