ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
 • ประวัติและความเป็นมา
search icon 5804127 960 720
 • วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

search icon 5804127 960 720

 • สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

search icon 5804127 960 720

 • ภารกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
search icon 5804127 960 720
 • ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนกลยุทธ์
search icon 5804127 960 720

 • โครงสร้างการบริหารงาน
search icon 5804127 960 720
 • คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

search icon 5804127 960 720

 • คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

search icon 5804127 960 720

 • ทำเนียบอธิการบดี

search icon 5804127 960 720

 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
search icon 5804127 960 720
 •  

search icon 5804127 960 720

 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
search icon 5804127 960 720
 • คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

search icon 5804127 960 720

 • อธิการบดี

search icon 5804127 960 720

 • รองอธิการบดี

search icon 5804127 960 720

 • ผู้ช่วยอธิการบดี

search icon 5804127 960 720

 • สำนักงานอธิการบดี

search icon 5804127 960 720

 • คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน

search icon 5804127 960 720

 • คณะกรรมการประจำคณะ / วิทยาลัย / สถาบัน

search icon 5804127 960 720

 • สภาคณาจารย์

search icon 5804127 960 720

 • สภาวิชาการ

search icon 5804127 960 720

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • ระเบียบฯ ว่าด้วย กำหนดหลักเกณฑ์ การยกเว้นค่าหน่วยกิจแก่นักศึกษาเรียนดี ความประพฤติดี หรือ มีผลงานดีเด่น พ.ศ.๒๕๖๓
search icon 5804127 960 720
 • ระเบียบฯ ว่าด้วย การสอบข้อเท็จจริงบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2563
search icon 5804127 960 720
 • ระเบียบฯ ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอาคันตุกะ พ.ศ.2563
search icon 5804127 960 720
 • ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2563
search icon 5804127 960 720
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2558
search icon 5804127 960 720

 • ประกาศฯ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
search icon 5804127 960 720
 • ประกาศฯ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
search icon 5804127 960 720
 • ประกาศฯ มาตรการและแนวปฎิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
search icon 5804127 960 720
 • ประกาศฯ มาตรการป้องกันการรับสินบน
search icon 5804127 960 720
 • ประกาศฯ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
search icon 5804127 960 720