2562

การศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองและอัตลักษณ์ฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รับผิดชอบโครงการ โดย 1.ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หัวหน้าโครงการ) 2.อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.รศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 4.ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 5.อาจารย์วาริน นาราวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 6.อาจารย์มูฮัมมัด นิเกาะ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 7.ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 8.อาจารย์วสิน ทับวงษ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 9.ดร.ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 10.ผศ.กุลธีรา ทองใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 11. ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12. ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อการศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1.เพื่อสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เบื้องต้นแบ่ง รูปแบบการปกครองเป็น 4 รูปแบบดังนี้ 1)รูปแบบที่1 เป็นเอกเทศและอิสระโดยเด็ดขาด 2)รูปแบบที่2 ปกครองตนเอง (Autonomous) 3)รูปแบบที่3 กระจายอํานาจ (Decentralization) และ 4)รูปแบบที่4 การบริหารงานในจังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบัน 2.เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อรูปแบบของหน่วยการปกครอง มีความต้องการรวมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยเดียวกัน หรือต้องการแยกเป็นรายจังหวัด 3.เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้และผลกระทบของรูปแบบผ่านการสะท้อนความคิดจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ ผลการวิจัยที่ได้จะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรูปแบบการเมืองการ ปกครองและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ขององค์กรและ หน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันนําไปมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงและสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้