2559

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินฯ

โครงการวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7 จังหวัดภาใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืน
สนับสนุนทุนวิจัยโดย งบวิจัยเร่งด่วน ภายใต้โครงการวิจัยเครือข่ายวิจัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2559 รับผิดชอบโครงการ โดย อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ อ.ดร.อิบรอฮิม สารีมาแซ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อศึกษาสภาพและลักษณะของการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
2.เพื่อวิเคราะห์แนวทางและกลไกเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
3.เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง อย่างยั่งยืน
มีประโยชน์จากการวิจัย ดังนี้
1.เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
2.เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืน
3.นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืน
4.ข้อเสอนเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างอย่างยั่งยืนนั้นเป็นตัวแบบที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่อื่นๆได้
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ 2 บทความ
1.งานประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย ด้านศิปลศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับดีเด่น
2.การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

2560

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแรงงานข้ามแดนฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแรงงานข้ามแดน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนสู่เมืองต้นแบบการค้าชายแดน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์รอยฮาน สะอารี, ผศ.มัณฑนา กระโหมวงศ์, อาจารย์วีรศักดิ์ โศจิพันธ์ และอาจารย์ดร.ธมยันตี ประยูณพันธ์
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อศึกษาสถานการณ์และศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดนราธิวาส
2.ศึกษาความต้องการแรงงานในพื้นที่การค้าชายแดน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
3.เพื่อพัฒนารูปแบบ กลไกและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแรงงานข้ามแดนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันสู่เมืองต้นแบบการค้าชายแดน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
มีประโยชน์จากการวิจัย ดังนี้
1.กำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
2.เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไปในอนาคต
3.เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่การปฏิบัติจในเชิงธุรกิจ และแก้ปัญหา รวมไปถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ
4.เกิดเป็นโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ และออฟไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจหรือขยายกิจการ

2560

การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่นำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์, อาจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์ และ ผศ.มัณฑนา กระโหมวงศ์
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการรับรู้การใช้ประโยชน์ของกาบหมากในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก
2.เพื่อศึกษาคุณสมบัติของกาบหมากนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.เพื่อสร้างเครื่องอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากระบบนิวเมติกส์ไฟฟ้า
4.เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก
5.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก
6.เพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดราคาขาย ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการตลาดของบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่นำสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

2561

การสร้างเครือข่ายขององค์การส่วนท้องถิ่นฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างเครือข่ายขององค์การส่วนท้องถิ่น ชุมชนและผู้ประกอบเพื่อการจัดการและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จ.นราธิวาส
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์ฮัสสัน ดูมาลี และอาจารย์รอยฮาน สะอารี
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อศึกษาตัวแบบ กลไกการทำงาน ของการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการจัดการและการพัฒนาสู่ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
2.เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
3.เพื่อศึกษาแผนการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะ 2 ปี นำร่องและตัวแบบการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ เกิดแนวทางเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินการของกลุ่มเครือข่ายเพื่อการจัดการและการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ 2 ปี ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

2562

การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตภาชนะฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่นำไปสู่ความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีวิถีชาวพร่อน จังหวัดนราธิวาส
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์ และอาจารย์ ดร.ธมยันตี ประยูรพันธ์ สกว.
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.ได้วัสดุธรรมชาตินำมาใช้ในการผลิตภาชนะใส่อาหาร ได้แก่ กาบหมาก ใบตองกล้วยตานี กาบหลาวชะโอน และใบกระทัง
2.พัฒนาเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ ที่มีความสามารถเพิ่มจำนวนในการ ผลิตและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้เครื่อง
3.พัฒนาเครื่องให้มีระบบไดคัท สำหรับตัดวัสดุธรรมชาติให้เป็นชิ้น เตรียมนำเข้าเครื่องอัดขึ้นรูป ที่มีขนาดและลักษณะที่เหมาะสมกับการผลิตภาชนะแบบต่างๆ
4.มีระบบนำภาชนะใส่อาหารออกจาก mold โดยไม่ใช้มือจับชิ้นงาน
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่นำไปสู่ความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพลังสตรีวิถีชาวพร่อน จังหวัดนราธิวาส