2562

การใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลเอสเตอร์ฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลเอสเตอร์จากน้ำมันพืชใช้แล้วและปาล์มไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลในเรือกอและ
สนับสนุนทุนวิจัย โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รับผิดชอบโครงการ โดย ดร.ประทาน ศรีชัย
มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใชแล้วในเครื่องยนต์ดีเซลในเรือกอและ
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ เชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใชแล้ว้ในเครื่องยนต์ดีเซลในเรือกอและ ที่ ชุมชนเรือกอและ หมู่บ้านบึงฉลาม ม.10 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

2562

การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งเปลือกทุเรียนฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งเปลือกทุเรียนแบบแฟรชในไซโคลน
สนับสนุนทุนวิจัย โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์นิโอะ ปูซู
มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการอบแหง้เปลือกทุเรียนแบบแฟลชในไซโคลน
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ เพิ่มประสิทธิภาพการอบแห้งเปลือกทุเรียนแบบแฟลชในไซโคลนร่วมกับ บริษัท ซันโฟรเซนจำกัด

2562

การพัฒนาและยกระดับสินค้าฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและยกระดับสินค้า วิสาหกิจชุมชนต้นแบบภาคการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจังหวัดนราธิวาส
สนับสนุนทุนวิจัย โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ. ทวีศักดิ์ ขัตติยวรรณ
มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ การพัฒนาและยกระดับสินค้า วิสาหกิจชุมชนต้น แบบภาคการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจังหวัดนราธิวาส
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ การพัฒนาและยกระดับสินค้า วิสาหกิจชุมชนต้น แบบภาคการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐวิสาหกิจชุมชนภูเขาทอง และ รัฐวิสาหกิจบ้านนากอ