2561

การสังเคราะห์และศึกษาโครงสร้างสารประกอบฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์และศึกษาโครงสร้างสารประกอบของ Zn (II) กับลิแกน 3- Amino2- (phenylazo) pyridine
รับผิดชอบโครงการ โดย อ.ดร.สุพจนี แสนสุข
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อศึกษาการแปรรูปจากส่วนประกอบต่างๆของสมุนไพรก่อนกระบวนการอบแห้ง
2.เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการอบแห้งสมุนไพรของส่วนต่างๆ
3.เพื่อศึกษาวิธีการใช้สมุนไพรที่ได้จากกระบวนการอบแห้ง
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ สร้างโรงอบแห้งสมุนไพรจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่หาได้ภายในประเทศโดยนำมาศึกษาสมุนไพรในท้องถิ่นในเขตตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับแนวทางการรักษาของแทย์แผนไทย โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์

2561

การศึกษาลักษณะสมุนไพรตำบลภูเขาทองฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาลักษณะสมุนไพรตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สำหรับโรงอบตากแห้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้รักษาตามแนวแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
สนับสนุนทุนวิจัย โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
รับผิดชอบโครงการ โดย อ.ดร.สุพจนี แสนสุข
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกตัวใหม่ของโลหะ Zn(II) กับลิแกนด์ประเภทเอโซอิมีน
2.เพื่อใช้เทคนิคต่างๆรวมถึงเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีในการยืนยันโครงสร้างของสารตัวใหม่
3.ศึกษากลไกการเกิดสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกโดยใช้วิธีการคำนวณแบบ DFT
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ ได้สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิกตัวใหม่ของโลหะ Zn (II) อีกทั้งยังเป็นองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในด้านต่างๆซึ่งหลังจากการสังเคราะห์สารตัวนี้ หากประสบความสำเร็จจะนำไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ต่อไป

2562

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารผงลองกองฯ

โครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารผงลองกอง Research Gap Fund
สนับสนุนทุนวิจัย โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์, ผศ.ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์, อาจารย์กรธน เยาวรัตน์, พันเอก ผศ.ดร.ศราวุธ จินดารัตน์ และพันโท ผศ.ณัฐพล ใจสุภา
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อวิจัยพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปลองกองสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเชิงพาณิชย์
2.เพื่อวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดลองกอง
3.เพื่อทำการตลาดและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดลองกอง
มีประโยชน์จากการวิจัย ดังนี้
1.สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรจากจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ที่ขาดการเหลียวแลจากผู้ประกอบการ
2.ทำให้ระบบเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นดีขึ้นจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ
3.ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรม ทางอาหารแก่ผู้ประกอบการรายอื่น
4.สร้างเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ประกอบการ
5.นำผลการวิจัยมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผลงานการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ของชาติ

2562

Business Brotherhood

โครงการวิจัย เรื่อง Business Brotherhood
สนับสนุนทุนวิจัย โดย สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์, อาจารย์สุรเชษฐ์ สังขพันธ์ และผศ.ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาด ใหญ่และมหาวิทยาลัย
2.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน และด้านการจัดการ โดยมีมหาวิทยาลัยและ กิจการขนาดใหญ่ร่วมกันเป็นพี่เลี้ยง
3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการพัฒนาธุรกิจที่มี ศักยภาพในการเติบโตสูง
4.เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่นำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
5.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสายสอนและวิจัยในการผลิตนักศึกษาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจาก ปัจจัยต่าง ๆ
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ เป็นการฝึกนักศึกษาที่ผ่านโครงการ Startup ให้สามารถประกอบธุรกิจโดยมีบริษัทเป็นพี่เลี้ยง

2562

การศึกษารูปแบบการเมืองและการปกครองลัตลักษณ์

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการเมืองและการปกครองลัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้
สนับสนุนทุนวิจัย โดย สภาความมั่นคงแห่งชาติ
รับผิดชอบโครงการ โดย ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หัวหน้าโครงการ) , อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รศ.เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ดร.ภัสร์ธีรา ฉลองเดช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, อาจารย์วาริน นาราวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, อาจารย์มูฮัมมัด นิเกาะ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, อาจารย์วสิน ทับวงษ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, ดร.ณัฏฐินี ปิยะศิริพนธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผศ.กุลธีรา ทองใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.ทวนธง ครุฑจ้อน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1.เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เบื้องต้นแบ่ง รูปแบบการปกครองเป็น 4 รูปแบบดังนี้
1)รูปแบบที่ 1 เป็นเอกเทศและอิสระโดยเด็ดขาด
2)รูปแบบที่ 2 ปกครองตนเอง (Autonomous)
3)รูปแบบที่ 3 กระจายอํานาจ (Decentralization) และ
4)รูปแบบที่ 4 การบริหารงานในจังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบัน
2.เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อรูปแบบของหน่วยการปกครอง มีความตอ้ งการรวมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยเดียวกัน หรือต้องการแยกเป็นรายจังหวัด
3.เพื่อศึกษาลักษณะรูปแบบการเมืองการปกครองที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้และผลกระทบของรูปแบบผ่านการสะท้อนความคิดจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ ที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ ผลการวิจัยที่ได้จะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลสารสนเทศ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรูปแบบการเมืองการ ปกครองและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปเป็นกรอบแนวทางในการวางยุทธศาสตร์ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งกําหนดนโยบาย และการดําเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ ขององค์กรและ หน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันนําไปมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงและสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้