2559

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มโกปี้ (กาแฟโบราณ) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์ศรีประไพ อุดมละมุล, อาจารย์นุลอัฟฎา สาและ, อาจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซ, อาจารย์อานนท์ มุสิกวัณณ์, อาจารย์มัสวิณี สาและ, อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์และอาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาการจัดการวัตถุดิบและกระบวนการผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ)
2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ)
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจการผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) ที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของสมาชิกกลุ่ม
มีประโยชน์จากการวิจัย ดังนี้
1. ภาครัฐและเอกชนมีความร่วมมือกัน
2. กลุ่มภาคีและสมาชิกกลุ่มเข้าใจในบทบาทของตนเอง
3. แนวทางการพัฒนากลุ่มผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม
4. มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) ตามความต้องการของตลาด
5.มีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค
6. มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น
7. สมาชิกของกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น

2559

การพัฒนาอาหารกึ่งสำเร็จรูปชนิดผงฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาอาหารกึ่งสำเร็จรูปชนิดผงสำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้องงอก
สนับสนุนทุนวิจัยโดย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)
รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์วัฒนา เต็มดี, อาจารย์นุลอัฟฎา สาและ, ผศ.มนทนา รุจิระศักดิ์และอาจารย์พิชามญช์ จันทุรส
มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาอาหารกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวกล้องงอกให้เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้มีคุณค่าสารอาหารสอดคล้องกับความต้องการในวัยสูงอายุ
มีประโยชน์จากการวิจัย คือ ได้ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวในท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ

2560

การเจริญเติบโตของปูทะเลหลังการลอกคราบ

โครงการวิจัย เรื่อง การเจริญเติบโตของปูทะเล (Scy lla sp.) หลังการลอกคราบ
สนับสนุนทุนวิจัยโดย มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)
รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์ภัทราวดี ศรีมีเทียน
มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของปูทะเลหลังการลอกคราบ ทราบการเจริญเติบโตของปูทะเลหลังการลอกคราบ

2560

การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยหินเพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพทำสวนกล้วย
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติ) รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์ ดร.ราฮีมา วาแมดีซา
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหินสามารถผลิตต้นพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสาเหตุโรคตายพราย ที่มีการระบาดเนื่องจากมีการใช้ต้นพันธุ์ที่ผ่านการขยายพันธุ์โดยวิธีการแยกหน่อแบบดั้งเดิม
4. เพื่อให้เกษตรกรได้มีต้นพันธุ์กล้วยหินที่สะอาด ปลอดเชื้อสาเหตุโรคตายพราย และโรคอื่นๆ
5. เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตต้นพันธุ์ในปริมาณมาก ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพียงพอต่อความต้องการ
6. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของเกษตรกรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชน
มีประโยชน์จากการวิจัย ดังนี้
1.เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหินสามารถผลิตต้นพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
2. สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสาเหตุโรคตายพรายที่มีการระบาด เนื่องจากมีการใช้ต้นพันธุ์ที่ผ่านการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแทนวิธีการแยกหน่อแบบดั้งเดิม
3. เกษตรกรได้มีต้นพันธุ์กล้วยหินที่สะอาด ปลอดเชื้อสาเหตุโรคตายพราย และโรคอื่นๆ
4. เกษตรกรหรือผู้ผลิตต้นพันธุ์เพื่อขาย สามารถผลิตต้นพันธุ์ได้ในปริมาณมาก ตรงตามพันธุ์ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการ ทำให้เกิดสภาพทางการเงินที่มั่นคง

2560

โครงการรวบรวมและอนุรักษ์ทุเรียนพื้นเมืองไทย

โครงการวิจัย เรื่อง โครงการรวบรวมและอนุรักษ์ทุเรียนพื้นเมืองไทย
สนับสนุนทุนวิจัยโดย BEDO รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.ดร.สายทอง แก้วฉาย
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์ทุเรียนพื้นเมืองไทย
ประโยชน์จากการวิจัย คือ อนุรักษ์ทุเรียนพื้นเมืองไทย

2560

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ฯ

โครงการวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (การพัฒนาแป้งข้าวกล้องหอมกระดังงาและข้าวกล้องหอมกระดังงา)
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์วัฒนา เต็มดี, อาจารย์นุลอัฟฎา สาและ และอาจารย์ชินีกาญจน์ อ้องหว่าง
มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Starup) มีประโยชน์จากการวิจัย คือ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากข้าวกล้องหอมกระดังงา

2561

ปลาไหลเผือก : สมุนไพรล้ำค่าแห่งสามจังหวัดชายแดนใต้

โครงการวิจัย เรื่อง ปลาไหลเผือก : สมุนไพรล้ำค่าแห่งสามจังหวัดชายแดนใต้
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์ ดร.ราฮีมา วาแมดีซา และอาจารย์ นุร์ซานีซา เจะดาโอะ
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อรวบรวมและจำแนกพันธุกรรมปลาไหลเผือกที่พบในสามจังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อเปรียบเทียบพันธุ์ปลาไหลเผือกที่พบในสามจังหวัดชายแดนใต้และภาคอีสาน
3. เพื่อขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ปลาไหลเผือกด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ประโยชน์จากงานวิจัย มีดังนี้
1. สามารถขยายพันธุ์ปลาไหลเผือกให้มีจำนวนมากได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อศาสตร์อื่นๆ เช่น เภสัชวิทยา
2. สามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับการปลูกปลาไหลเผือกเชิงอุตสาหกรรม
3. การบริการวิชาการแก่ผู้สนใจปลูกสมุนไพรปลาไหลเผือก
4. มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปลาไหลเผือกในสามจังหวัดชายแดนใต้
5. สามารถใช้เป็นฐานในการนำต้นพันธุ์ไปใช้วิจัยเชิงประยุกต์ต่อไป

2561

โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP

โครงการวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพ และกลุ่มแปรรูปลูกหยีสะดาวา)
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์วัฒนา เต็มดี, อาจารย์นุลอัฟฎา สาและ, อาจารย์ชินีกาญจน์ อ้องหว่าง และอาจารย์อัมภรณ์พรรณ พลาศัย
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อพัฒนา ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.ตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของผู้ผลิต ให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของตลาด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการ และการตลาด
ประโยชน์จากงานวิจัย มีดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
2. ผู้ประกอบการ OTOP ไม่น้อยกว่า 25 กลุ่ม/ราย ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการตามข้อ 1 ได้รับการยกระดับตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ

2561

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนฯ

โครงการวิจัย เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อน ปี 2561
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร
รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์วัฒนา เต็มดี และอาจารย์ ดร.ธนเสฎฐ์ ทองใสเกลี้ยง
มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหน่อยไหม
ประโยชน์จากงานวิจัย คือ ได้ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ได้แก่ โรตีปาเยผสมน้ำหม่อนแช่แข็ง, ชาผงมัลเบอร์รี่, ไซรัปหม่อน, เจลลี่หม่อนพร้อมดื่ม ไอศกรีมหม่อน และหม่อนในน้ำผึ้ง