2562

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรด้านสุขภาพในพื้นที่ นำไปสู่หมู่บ้านนมแม่ต้นแบบในกลุ่มทารกเกิดก่อนกำหนดในจังหวัดนราธิวาส
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับผิดชอบโครงการ โดย
ผศ.วนิสา หะยีเซะ, อาจารย์นิซรีน เจ๊ะมามะ, รศ.ดร.นุจรี ไชยมงคล, อ.นุชสรา ทรัพย์อินทร์, ผศ.ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ และอาจารย์สารินี สาวัน
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. พัฒนาแนวปฏิบัติในรูปแบบการส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรด้านสุขภาพในพื้นที่จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 แห่ง
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ของมารดาในชุมชนเขตเทศบาทเมือง
3. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงทารกเกิดก่อนกำหนดด้วยนมแม่ระหว่างก่อนและหลังการสนับสนุน

2562

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพมารดาฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับผิดชอบโครงการ โดย อาจารย์ศศินาภรณ์ โลหิตไทย
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสตรี เพื่อเป้าหมาย “ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย”
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านในในชุมชน และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1,2,3,4 ที่ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 และ 2 สามารถนำผลการวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. เพื่อได้รูปแบบเทคโนโลยีและได้หนังสือการส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาล

2562

การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมแอนนิเมชั่นฯ

โครงการวิจัย เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมแอนนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิมใช้หลักมิติจิตวิญญาณด้านความมั่นคงขอมนุษย์
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับผิดชอบโครงการ โดย ผศ.อนงค์ ภิบาล
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. เพื่อสร้างและพัฒนาความรู้และทักษะของกลุ่มเป้าหมายจากการจัดการความรู้นวัตกรรม แอนิเมชั่นเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิม
2. เพื่อใช้เป็นรูปแบบการให้ความรู้และทักษะการใช้นวัตกรรม แอนิเมชั่นเพื่อป้องกันกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิม
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ
4. เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม
5. เพื่อได้รูปแบบหนังสือและเทคโนโลยีป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุมุสลิม