4 ก.ค.2562

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพชุมชน รพ.สต.บ้านปูตะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพ จะนำไปสู่การที่ประชาชนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพของตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง จัดขึ้นเมื่อ เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 โดยมีคณาจารย์ อสม. นักศึกษาแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการตรวจร่างกายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ