18 ม.ค. 2562

เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบ Smart Farm

โครงการการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ด้านการเพาะปลูกในระบบ Smart Farm ที่เหมาะสม กับสภาพแวดล้อม ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

18 ม.ค. 2562

โครงการศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด

โครงการศาสนวิถี 1 วัด 1 มัสยิด ณ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน

16-18 มิ.ย. 2562

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

เวทีแห่งการเสนอผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับนานาชาติในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการนักวิจัยคณาจารย์นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศและ กระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย

2562

ส่งเสริมเขียนเป้าข้อเสนอโครงการวิจัย

ส่งเสริมเขียนเป้าข้อเสนอโครงการวิจัย ชี้แจงรายละเอียดการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

2562-2563

จัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ และสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้
1.เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังไฟฟ้า 445 kwp จำนวน 1 ระบบ และ ระบบบริหารจัดการพลังงาน สามารถควบคุม ติดตามผลการทำงานแบบ Real time ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IoT) และระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง จำนวน 2 ระบบ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าในช่วง On peak และช่วงที่ระบบจ่ายไฟฟ้าหลักขัดข้อง
2.เพื่อติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) จำนวน 2 สถานี เพื่อรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะให้บริการรับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

13-14 ก.ค. 2562

โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

โครงการอบรมพัฒนาอาชีพโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
•โครงการการทำสมุนไพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก ภูวพัฒน์
•โครงการการทำบูดู อาจารย์สุรเชษฐ์ สังขพันธ์
•โครงการอาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพ ผศ.อารัญ วรรณะอานนท์
•โครงการการทำแกงไตปลาแห้ง อาจารย์โภคี บุญนรากร
•โครงการอาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ อาจารย์วสันต์ พลาศัย
•โครงการการทำผ้าบาติก อาจารย์กษมา แดงสุวรรณ
•โครงการการทำขนมเค้ก คุ้กกี้ อาจารย์ประภัสสร หะยะมิน

13-14 ก.ค. ,11 ต.ค. 2562

โครงการออมสินยุวพัฒน์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนา สังคมและชุมชน โดยร่วมมือกับธนาคารออมสิน เพื่อให้นักศึกษานำความรู้สมัยใหม่ไปผนวกกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงินและด้านการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน ประกอบไปด้วยโครงการย่อยดังต่อไปนี้
• ชื่อทีม Coarse rice สโลแกน: ข้าวซ้อมมือจากใจคนโคกอิฐ – โคกใน
หัวหน้าโครงการ อาจารย์อภิญญา บุรีศรี
• ชื่อทีม PURPLE สโลแกน: จานกาบหมาก “พลังสตรี” ใช้แล้วดีไม่เป็ยภัยต่อธรรมชาติ
หัวหน้าโครงการ อาจารย์สุชาดา อีเลียสะคาน
• ชื่อทีม ชันโรงบูโด ยี่งอ สโลแกน: หวานไร้พิษ เป็นมิตรกับสุขภาพ
หัวหน้าโครงการ อาจารย์นุชนาถ อูมูดี
• ชื่อทีม Cookie Herb สโลแกน: หวานไร้พิษ คิดถึงสุขภาพ คิดถึงเรา
หัวหน้าโครงการ อาจารย์สุดารัตน์ ถิ่นจะนะ
• ชื่อทีม PHOENIX สโลแกน: ผ้าไหม ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
หัวหน้าโครงการ อาจารย์ภรณ์ทิพย์ ศรีหมั่น
• ชื่อทีม สุดยอดถังเช่า สโลแกน: ถังเช่าสำหรับผู้นำ
หัวหน้าโครงการ อาจารย์นรารัตน์ วัฒนาพันธ์
• ชื่อทีม Novel Budu สโลแกน: ผลิตภัณฑ์บูดูสู่ตลาดอาเซียน
หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.นุรอามาลี ดีนามอ

9-13 ก.ย. 2562

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ปี 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นที่ 1 จััดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา