สรุปข้อมูล การทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับหน่วยงานต่างประเทศ
(List Of MOU with Institutions of Foreign Countries)
งานวิเทศสัมพันธ์ (International Affairs) กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


No.
Name of Institutions
Country
Signing Date
Duration (Year)
ปี 2556 / 2013
1
Rosenheim University of Applied Sciences and Bavarian Thai Academic Cooperation Center
เยอรมัน
26 มี.ค 2556/2013
5
2
Rosenheim University of Applied Sciences และ Bavarian Thai Academic Cooperation Center
เยอรมัน
26 มี.ค 2556/2013
5
3
Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences
เยอรมัน
27 มี.ค 2556/2013
4
4
Sharif Hadayatiullah State Islamic University
อินโดนีเซีย
6 เม.ย 2556/2013
3
5
The Sultan Ismail Petra International Islamic College (KIAS) Malaysia
มาเลเซีย
3 ก.ย 2556/2013
5
6
Dali University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
8 ก.ย 2556/2013
3
7
University of Muhammadiyah Gresik
อินโดนีเซีย
26 ธ.ค 2556/2013
5
8
Indonesian Higher Education Institutions
อินโดนีเซีย
ปี 2557 / 2014
9
Cricket Association of Thailand (CAT) and Malay Cricket Association of Malaysia
มาเลเซีย
29 ม.ค 2557/2014
5
10
International Islamic University of Malaysia (IIUM or UIAM)
มาเลเซีย
14 ส.ค 2557/2014
5
ปี 2558 / 2015
11
University Sains Malaysia (USM)
มาเลเซีย
25 ส.ค 2558/2015
3
12
Postgraduate State college of Islamic Studies JEMBAR
อินโดนีเซีย
ปี 2559 / 2016
13
University of Malaya
มาเลเซีย
13 มิ.ย 2559/2016
5
14
Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia, UKM-NUM)
มาเลเซีย
14 มิ.ย 2559/2016
15
ASEAN Learning Network
กลุ่มประเทศอาเซียน
29 ก.ค 2559/2016
16
Banking University Ho Chi Minh City, Vietnam
เวียดนาม
29 ก.ค 2559/2016
5
17
Universiti Malaysia Kelantan
มาเลเซีย
29 ก.ค 2559/2016
3
18
San Beda College
มาเลเซีย
29 ก.ค 2559/2016
3
19
University Utara Malaysia (UUM)
มาเลเซีย
30 ส.ค 2559/2016
4
20
Dali University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
7 พ.ย 2559/2016
5
21
Colledge University Insaniah
มาเลเซีย
23 พ.ย 2559/2016
3
ปี 2560 / 2017
22
Mohammadiyah University of Tangerang, Indonesia
อินโดนีเซีย
16 ม.ค 2560/2017
23
Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (UNISSA)
บรูไน
28 มี.ค 2560/2017
24
The University of Bengkulu (UNIB)
อินโดนีเซีย
28 ก.ค 2560/2017
25
Jenderal Soedirman University
อินโดนีเซีย
31 ก.ค 2560/2017
5