เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

PNU Hot news

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
แบบรายงานผลการตรวจสอบการรับจ่ายวัสดุประจำปี 2562 Administrator
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 Administrator
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2561 Administrator
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Administrator
แบบรายรับ-จ่ายพัสดุประจำปี 2561 Administrator
ประกาศกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม/เเผนงาน/โครงการ/ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 Web Master
ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นายชารีฟ ภควันต์ ที่ได้เป็นประธานบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เเบบรายงานการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2560 Web Master
ประกาศกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม/เเผนงาน/โครงการ/ ประจำเดือน กันยายน 2560 Web Master