LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ WALIF ITPNU
โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคารอิเล็กทรอนิกส์เก่า) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ WALIF ITPNU
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน (เครื่องผลิตน้ำมันปาล์มไบโอดีเซล) Haris
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (รถโดยสารดีเซล ขนาด ๑๒ ที่นั่ง) จำนวน ๒ คัน Haris
การจัดซื้อโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๑ โครงการ Haris
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารหอพักแสงมณี และอาคารคณะศิลปศาสตร์ Haris
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Haris
ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้งานในโรงพยาบาล วิทยาลัยเทคนิค และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Haris
โครงการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารหอพักแสงมณี และอาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยวิธีคัดเลือก Haris