LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 82 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-bidding) Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 98 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (e-bidding) Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) Web Master
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ – มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) Web Master