เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การศึกษา/นักศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 Administrator
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัญฑิต รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประปี 2563 Administrator
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio Administrator
รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 Administrator
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา กรณีลาออก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกาา 2562 Administrator
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.2562 Administrator
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.2562 Administrator
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 6/2 ประจำปีการศึกษา 2562 Administrator
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม พ.ศ.2562 Administrator