LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การศึกษา/นักศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) Haris
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประเภทการรับเเบบ Portfolio (รอบที่1) ประจำภาคการศึกษา 2561 Haris
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 Haris
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับเเบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเเละสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 Web Master
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM UIA ประเทศมาเลเซียเเละ UBD ประเทศบรูไน Web Master
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 Web Master
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับเเบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 Web Master