เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การศึกษา/นักศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสภาพจิต ตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 Portfolio) Charile
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 Charile
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ Charile
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 Charile
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รอบที่ 1 ประเภทรับแบบ Portfolio ประจำปี 2563 Charile
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ประเภทรับแบบ Portfolio Charile
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัญฑิต (ต่อเนื่อง) รอบที่ 1 รับตรง Charile
ประกาศรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา ระดับต่่ากว่าปริญญาตรีประจ่าปีการศึกษา 2563 Charile