เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การศึกษา/นักศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ University of Kuala Lumpur (UniKL) ประเทศมาเลเซีย Charif
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธฺวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 Charif
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัญฑิต รอบที่ 2 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2562 Charif
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และมีสิทธิ์รายงานตัว/ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน รอบที่ 1 ประเภท Portfolio ปีการศึกษา 2562 Charif
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2562 Charif
วิธีการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 Charif
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2 โควตา) Charif
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Portfolio Charif
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ University of Kuala Lumper (UniKL) ประเทศมาเลเซีย Web Master