LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

การศึกษา/นักศึกษา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 WALIF ITPNU
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM UniKL ประเทศมาเลเซีย และ UBD ประเทศบรูไน ประจำปีการศึกษา 2560 WALIF ITPNU
ประกาศการรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับปริญญาตรี รอบ2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 Web Master
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ ประเภทPortfolio (รอบที่ 1 ครั้งที่1/2) ประจำปีึการศึกษา 2561 Web Master
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio (รอบที่ 1/2) ประจำปีึการศึกษา 2561 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ UUM USM UIA เเละ UBD ประเทศบรูไน Haris
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561 Haris