LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวรับสมัครงาน

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาในสถาบันอุมศึกษา สายสอนและวิจัย และสายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสอนแและวิจัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ Web Master
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ประกาศผลการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี WALIF ITPNU
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา WALIF ITPNU
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสอนและวิจัย สังกัดคณะแพทยสาสตร์ มหาวิทย่ลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 Web Master
เรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีารศึกษา 2561 Web Master
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคการสอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 WALIF ITPNU
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดศึกษา สายสอนและวิจัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2561 WALIF ITPNU