เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ขั้นตอนระเบียบนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขั้นตอนการรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียนนักเรียนใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนรายวิชา

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ขั้นตอนการเพิ่มรายวิชา

ขั้นตอนการถอนรายวิชาภายในกำหนด

ขั้นตอนการถอนรายวิชาหลังกำหนด

ขั้นตอนการประกาศพ้นสภาพเป็นนักศึกษา (กรณีลาออก)

ขั้นตอนการประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (กรณีไม่ลงทะเบียนรายวิชา)

ขั้นตอนการลาพักการศึกษา_การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษา

ขั้นตอนการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนกา่ีรขออนุมัติปริญญาบัตร_และเกียรตินิยม

ขั้นตอนการขออนุมัติประกาศนียบัตร_ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

ขั้นตอนการตรวจสอบวุฒินักศึกษาใหม่

ขั้นตอนการแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ (จากหน่วยงานภายนอก)

ขั้นตอนการรายงานจำนวนนักศึกษา

ขั้นตอนการรายงานข้อมูลนักศึกษาส่ง สกอ. (51 คอลัมภ์)

ขั้นตอนการรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาส่ง สกอ. (28 คอลัมภ์)

ขั้นตอนการทำใบปริญญา

ใบรับรองสภาพการเป็นนักศึกษา

ขั้นตอนการขอเอกสารการศึกษา Trascript