เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มาใช้พิจารณาประกอบการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ ดังนี้


ปรัชญา
ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
5. การบริหารและการจัดการ 

แผนกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ประจำปี 2560-2564 ผ่านมติความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง