LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ปรับปรุงและพัฒนาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องตามสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มาใช้พิจารณาประกอบการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ ดังนี้


ปรัชญา
ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาคน สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรมให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. ผลิตงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2555-2559 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปี2556-2560 และแผนกรอบอัตรากำลัง 2556-2559 ได้ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้นำเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯและแผนกรอบอัตรากำลังต่อศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 และ ครม. ได้พิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เพื่อเป็นตัวตั้งในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง