เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

เพลงทองฟ้า (มาร์ชมหาวิทยาลัยฯ)
ผู้ประพันธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำไพ วชิรอำไพ

* ถิ่นนี้น้องพี่รวมใจ
นามยิ่งใหญ่นราธิวาสราชนครินทร์
สีทองฟ้าเจิดจรัสอาจิณต์
ดั่งเรารักถิ่นรักศักดิ์ศรีนิรันดร์
   มนร. นามนี้ เป็นที่รัก
ร่วมสมัครสามัคคีสมานฉันท์
แดนดินทักษิณถิ่นผูกพัน
เป็นมิ่งขวัญล้ำค่าสง่าเมือง

** ผองเราสัญญาศรัทธามั่น
สร้างสรรค์ความดีให้ลือเลื่อง
รู้ค่ารู้คุณสร้างไทยรุ่งเรือง
เทิดพระนามศรีแห่งเมืองมั่นในอุดมการณ์
   สายธารแห่งรักประจักษ์ค่า
สายธารแห่งศรัทธาจะเล่าขาน
ดำรงไว้เกียรติศักดิ์สถาบัน
คุณค่านั้นคงอยู่คู่ถิ่นไทย
(ซ้ำ *,**)
เพลงลูกพิกุล
ผู้ประพันธ์: อ.นภาพร ทิพย์มณเฑียร

   หอมกรุ่นดอกพิกุลหอมบริสุทธิ์
หอมประดุจความดีที่เราสร้างสม
ณ ถิ่นนี้สามัคคีเกลียวกลม
น่าชื่นชม สร้างความรู้คู่ความดี
   ร่มเงา แผ่คลุมใจให้ความรัก
อบอุ่นนักด้วยเรารักในศักดิ์ศรี
ร่วมสร้างสรรค์เพื่อความสุขทุกชีวี
รื่นฤดี ความผูกพันฉันและเธอ
   ** สีขาวนวลแม้ร่วงสู่ดินกลิ่นยังหอมกรุ่น
แนบใจทุกรุ่นหอมชื่นใจจำได้เสมอ
เคยเก็บพิกุลส่งจากใจมอบให้เธอ
จริงใจเสมอเราลูกพิกุลรักไม่รู้คลาย
   ไม่สิ้นพิกุลกลิ่นละมุนไม่สิ้นความดี
คุณค่าศักดิ์ศรีค่าแห่งรักจักไม่จางหาย
   *** เราน้องพี่มุ่งทำดีจนชีวีวาย
อยู่หนแห่งใดศรัทธามั่นไว้ในถิ่นพิกุล (ซ้ำ * *) (ซ้ำ ***)
เพลง คือ มนร.
ผู้ประพันธ์: อ.กฤษกร ไชยยาว

   สี่สถาบัน มารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว
ถักทอเป็นเกลียว สร้างพลังมุ่งมั่นฟันฝ่า
เกิดเป็นมหาลัยในดวงใจ แห่งเมืองนรา
สร้างความก้าวหน้า ม.นรา ชื่อนี้ยืนยง
   พยาบาลเกษตร การอาชีพตากใบ วิทยาลัยเทคนิค
จตุรมิตร จุดเริ่มคิด ถ่ายทอดวิชา
ให้ความเจริญ ความเชื่อมั่นด้านการศึกษา
แหล่งปวงประชา ชาวนราร่วมกันเทิดทูน
   ** เป็นสถาบัน ดั่งใจฝันที่ชนต้องการ
ส่งเสริมลูกหลานสร้างฐานให้สังคม
สร้างความกลมเกลียวนำความรู้สู่ชุมชน
ติดตรึงใจชน ม.นราธิวาสราชนครินทร์
   เป็นสถาบันที่เติมฝัน และให้โอกาส
สร้างความเปรื่องปราด เยาวชนฝึกฝนไข่วคว้า
เพิ่มความเข้มแข็งทางความคิด ร่วมพัฒนา
ให้ ม.นรา เป็นสถาบันหนึ่งในใจเรา
(ซ้ำ **)