เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

สถานภาพของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

สถานภาพของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

ปัจจุบันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 14 ก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 โดยการหลอมรวมกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้สิน บุคลากรของสถาบันศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน คือ 1. วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3. วิทยาลัยการอาชีพตากใบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4. วิทยาพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัย ลำดับที่ 77 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุด ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนมีคณะทำงานในการช่วยสภามหาวิทยาลัยในการบริหารงานและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. สำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามสายงานต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ
2. คณะ/วิทยาลัย
3. สถาบันและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้