เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

พรบ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 Administrator
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ Administrator
พระราชบัญญัติ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔). พ.ศ. ๒๕๖๒ Administrator
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ Administrator
พระราชบัญญัติ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๖๒ Administrator
พระราชบัญญัติ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖). พ.ศ. ๒๕๖๒ Administrator
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 Administrator
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) Administrator
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) Web Master
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา Web Master
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master