เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

งานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
งานวิจัย เรื่องการพัฒนาสมรรถภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปากน้ำ งานวิจัย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานวิจัย
คู่มือการเขียนรายงานผลการวิจัย ประจำปี 2558 งานวิจัย
คู่มือ การเขียนหนังสือ ตำราทางวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานวิจัย
ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนรางวัลการเผยแพร่งานวิจัย มนร. งานวิจัย
ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินอุดหนุนการวิจัยฯ งานวิจัย
ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนรางวัลการเผยแพร่งานวิจัย มนร. งานวิจัย
การเสนอของบประมาณโครงการวิจัย (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี (รอบ 2) งานวิจัย
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายทุนวิจัย วช.61 งานวิจัย
การเสนอของบประมาณโครงการวิจัย (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี (รอบ 1) งานวิจัย
แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก งานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยต่างประเทศ งานวิจัย
The 40th National Graduate Research Conference on "Higher Education Harmonization" งานวิจัย