เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ประกาศมหาวิทยาลัย

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศฯ ภาระงานเชิงปริมาณขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทผู้บริหารและอาจารย์ Administrator
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา Web Master
ประกาศแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป Web Master
ประกาศมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การจัดประชุม และการเดินทางไปราชการ Web Master
ประกาศอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย Web Master
ประกาศการกำหนดประเภทการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ อัตราเเละเงื่อนไข ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด Web Master
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป