เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ประกาศมหาวิทยาลัย

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางป้องกันความเสี่ยงผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ Administrator
ประกาศฯ มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Administrator
ประกาศฯ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Administrator
ประกาศฯ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ Administrator
ประกาศฯ มาตรการและแนวปฎิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม Administrator
ประกาศฯ มาตรการป้องกันการรับสินบน Administrator
ประกาศฯ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ Administrator
ประกาศฯ การสนับสนุนรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Administrator
ประกาศฯ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราว Administrator