เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2558 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ. 2558 Web Master
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของสภาวิชาการ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดืิอนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
พนักงานในสถาบันในอุดมศึกษา (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
การให้พนักงานในสถาบันในอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข