เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ซึ่งดำรงตำเเหน่งผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เเละศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2559 Web Master
เอกสารเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย กองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2558 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2558 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2558 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ. 2558 Web Master
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของสภาวิชาการ