เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุติ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ซึ่งดำรงตำเเหน่งผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เเละศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2559 Web Master
เอกสารเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master