เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุติ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2548 Web Master