เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ.2549 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 Web Master
ข้อบังคับฯ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.2549 Web Master
ข้อบังคับฯ การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2549 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548 Web Master