เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของสภาวิชาการ พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ วินัยนักศึกษา พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ ธรรมนูญองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2549 Web Master