เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น ขรก. หรือ พน. โดยวิธีการสอบแข่ง หรือคัดเลือก พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของสภาวิชาการ พ.ศ.2550 Web Master