เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย กองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2558 Charile
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสว่าด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561 Charile
ข้อบังคับ ฯ วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 Charile
ข้อบังคับ ฯ กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 Charile
ข้อบังคับฯ ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 Charile
ข้อบังคับ ฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 Charile
ข้อบังคับฯ ค่าตอบเเทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 Web Master