เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2552 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับประกาศณียบัตร พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น ขรก. หรือ พน. โดยวิธีการสอบแข่ง หรือคัดเลือก พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551 Web Master