เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2553 Web Master
ข้อบังคับฯ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ยกเลิก) Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (ยกเลิก) Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2552 Web Master
ข้อบังคับฯ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2552 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับประกาศณียบัตร พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2551 Web Master