เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 Web Master
ข้อบังคับฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 Web Master
ข้อบังคับฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 Web Master
ข้อบังคับฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (ยกเลิก) Web Master
ข้อบังคับฯ การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 Web Master
ข้อบังคับฯ ภาระงานทางวิชาการของอาจารย์อาจารย์ประเภทผู้บริหาร ผศ. รศ. และศาสตราจารย์ พ.ศ.2553 Web Master