เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ วิธีการการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาคณบดี พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2556 Web Master