เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2561 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทพนักงานฯ พ.ศ. 2561 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย กองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2558 Charile
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสว่าด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561 Charile
ข้อบังคับ ฯ วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 Charile