เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันราชการและเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2561 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ประจำ ประเภทพนักงานฯ พ.ศ. 2561 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย กองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2558 Charile
ขัอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสว่าด้วย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561 Charile
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานะของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561 Charile
ข้อบังคับ ฯ วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 Charile
ข้อบังคับ ฯ กองทุนสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 Charile
ข้อบังคับฯ ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 Charile
ข้อบังคับ ฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 Charile
ข้อบังคับฯ ค่าตอบเเทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2560 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การได้รับเงินประจำตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ วิธีการการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาคณบดี พ.ศ.2557 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2556 Web Master
ข้อบังคับฯ การลาออกจากราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 Web Master
ข้อบังคับฯ การลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2556 Web Master
ข้อบังคับฯ การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ.2555 Web Master
ข้อบังคับฯ การลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 Web Master
ข้อบังคับฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 Web Master
ข้อบังคับฯ การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 Web Master
ข้อบังคับฯ การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 Web Master
ข้อบังคับฯ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2555 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 Web Master
ข้อบังคับฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 Web Master
ข้อบังคับฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (ยกเลิก) Web Master
ข้อบังคับฯ การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 Web Master
ข้อบังคับฯ ภาระงานทางวิชาการของอาจารย์อาจารย์ประเภทผู้บริหาร ผศ. รศ. และศาสตราจารย์ พ.ศ.2553 Web Master
ข้อบังคับฯ ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์อาจารย์ประเภทผู้บริหาร ผศ. รศ. และศาสตราจารย์ พ.ศ.2553 Web Master
ข้อบังคับฯ การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2553 Web Master
ข้อบังคับฯ การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ยกเลิก) Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (ยกเลิก) Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2552 Web Master
ข้อบังคับฯ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2552 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2552 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับประกาศณียบัตร พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น ขรก. หรือ พน. โดยวิธีการสอบแข่ง หรือคัดเลือก พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 Web Master
ข้อบังคับฯ การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของสภาวิชาการ พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ วินัยนักศึกษา พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2550 Web Master
ข้อบังคับฯ ธรรมนูญองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2549 Web Master
ข้อบังคับฯ องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2549 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ.2549 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 Web Master
ข้อบังคับฯ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ.2549 Web Master
ข้อบังคับฯ การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2549 Web Master
ข้อบังคับฯ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุติ พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับฯ การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย ภาระงานทางวิชาการของผู้ซึ่งดำรงตำเเหน่งผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เเละศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ.2559 Web Master
เอกสารเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย กองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2558 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2558 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2558 Web Master
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัย สถาบัน พ.ศ. 2558 Web Master
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของสภาวิชาการ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดืิอนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
พนักงานในสถาบันในอุดมศึกษา (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
การให้พนักงานในสถาบันในอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข