เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ระเบียบ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ระเบียบฯ อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเเหล่งทุนภายในเเละภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 Web Master
ระเบียบฯ การเเต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2560 Web Master
ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 Web Master
ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2560 Web Master
ระเบียบฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือเทียบเท่าคณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งบบุคลากร เพื่อบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2556 Web Master