เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ระเบียบ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ระเบียบฯ เงินรายได้ขอมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) Web Master
ระเบียบฯ กองทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. 2548 Web Master
ระเบียบฯ การบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 Web Master
ระเบียบฯ กองทุนพัฒนาวิชาการและวิจัยของคณะ พ.ศ. 2548 Web Master
ระเบียบฯ กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548 Web Master
ระเบียบฯ กองทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2548 Web Master
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผูู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2)