เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ระเบียบ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ระเบียบฯ เครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 Web Master
ระเบียบฯ ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2551 Web Master
ระเบียบฯ การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัญฑิต พ.ศ. 2550 Web Master
ระเบียบฯ การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 Web Master
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนกานศึกษาแก่บุคลากร พ.ศ. 2550 Web Master
ระเบียบฯ เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 Web Master
ระเบียบฯ การบริหารการเงินในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2549 Web Master
ระเบียบฯ เงินรายได้ขอมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) Web Master
ระเบียบฯ กองทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. 2548 Web Master