เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ระเบียบ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ระเบียบฯ คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก พ.ศ. 2553 Web Master
ระเบียบฯ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553 Web Master
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรการเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 Web Master
ระเบียบฯ เครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 Web Master
ระเบียบฯ ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2551 Web Master
ระเบียบฯ การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัญฑิต พ.ศ. 2550 Web Master
ระเบียบฯ การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 Web Master
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนกานศึกษาแก่บุคลากร พ.ศ. 2550 Web Master
ระเบียบฯ เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 Web Master