เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ระเบียบ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 Web Master
ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2560 Web Master
ระเบียบฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือเทียบเท่าคณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งบบุคลากร เพื่อบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2556 Web Master
ระเบียบฯ ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2556 Web Master
ระเบียบฯ บุคลากรสายสอนและวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2555 Web Master