เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ระเบียบ

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2563 Charile
ระเบียบฯ ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอาคันตุกะ พ.ศ.2563 Charile
ระเบียบฯ ว่าด้วย การสอบข้อเท็จจริงบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2563 Charile
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย วันเวลาทำงานและวิธีลงเวลาทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Charile
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2558 Charile
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้าย วันเวลาทำงานและวิธีลงเวลาทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2561 Charile
ระเบียบฯ ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแพทย์และทันตแพทย์ พ.ศ.2560 Web Master
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการเเละการจัดสรรเงินรายได้จากการบริการวิชาการ พ.ศ. 2560 Web Master
ระเบียบฯ อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเเหล่งทุนภายในเเละภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 Web Master
ระเบียบฯ การเเต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2560 Web Master
ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย การขอรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 Web Master
ระเบียบมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2560 Web Master
ระเบียบฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าสำนักงาน พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือเทียบเท่าคณะ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป งบบุคลากร เพื่อบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2557 Web Master
ระเบียบฯ ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2556 Web Master
ระเบียบฯ ชมรมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2556 Web Master
ระเบียบฯ บุคลากรสายสอนและวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2555 Web Master
ระเบียบฯ ผู้บริหารกิตติคุณ พ.ศ. 2555 Web Master
ระเบียบฯ คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก พ.ศ. 2553 Web Master
ระเบียบฯ หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2553 Web Master
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรการเข้าพักในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 Web Master
ระเบียบฯ เครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 Web Master
ระเบียบฯ ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2551 Web Master
ระเบียบฯ การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัญฑิต พ.ศ. 2550 Web Master
ระเบียบฯ การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 Web Master
ระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนกานศึกษาแก่บุคลากร พ.ศ. 2550 Web Master
ระเบียบฯ เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 Web Master
ระเบียบฯ การบริหารการเงินในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พ.ศ. 2549 Web Master
ระเบียบฯ เงินรายได้ขอมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 (ฉบับปรับปรุง) Web Master
ระเบียบฯ กองทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษา พ.ศ. 2548 Web Master
ระเบียบฯ การบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 Web Master
ระเบียบฯ กองทุนพัฒนาวิชาการและวิจัยของคณะ พ.ศ. 2548 Web Master
ระเบียบฯ กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2548 Web Master
ระเบียบฯ กองทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2548 Web Master
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับรองอธิการบดี
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผูู้บริหารระดับคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2)