เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

จำนวนข่าวที่ต้องการแสดง # 
หัวข้อข่าว เขียนโดย
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนอิสลามบูรพา Web Master
โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน Web Master
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า (ยกระดับ) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Web Master
โครงการจัดทำป้ายสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส โดยวิธีตกลงราคา Web Master
โครงการจัดทำกระดานไวท์บอร์ด โดยวิธีตกลงราคา Web Master
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาห้องเรียนเพื่อจัดการศึกษาชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีพิเศษ Web Master
โครงการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) Web Master
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงผลิตยางแผ่น (โครงการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราต้นแบบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส) Web Master
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 Web Master